รับตรง 60 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เป็นผู้ที่ศึกษาชั้นมัธยมตอนปลาย สายวิทย์- คณิต เท่านั้น
– เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน หรื้อสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียนดังนี้
มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมสะส (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.00
มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.00
มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
– เป็นผู้มีผลคะแนนสอบ 7 วิชา จากการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (สทศ.) ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
– มีคุณสมบัติเฉพาะตามกำหนดของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)

จำนวนที่รับ
– นักเรียนจากโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 18 คน
– นักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 12 คน
ค่าสมัคร
– ค่าสมัคร จำนวน 300 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *